0 Kč

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vás upozornit, že dne 25. května 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. Cílem tohoto nařízení je zvýšení ochrany osobních údajů fyzických osob.

V souladu s účinností tohoto nařízení bychom Vás proto rádi požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete snadno udělat pomocí jednoho kliknutí.

Prosím seznamte se laskavě s účelem a způsobem zpracovávání Vašich osobních údajů a potvrďte souhlas tlačítkem.

Souhlasím, aby společnost PROFI spol. s.r.o., 788 25 Ostružná 81, IČO: 00557960 zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu

  1. identifikačních údajů (jméno, příjmení, bydliště)
  2. kontaktních údajů (email, telefon).

Souhlas se zpracováním údajů uděluji k účelům:

  1. péče o zákazníky,
  2. nabízení produktů a služeb společnosti PROFI spol.s.r.o.

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo    

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci. 

Podat námitku proti automatizovanému  rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

a)      uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady

b)      odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

a)      zašlete ji e-mailem na adresu skiland@skiland.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky aztuy8i

Uveďte do ní:

1)      Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození

2)      O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů

3)      Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje

4)      Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Potvrzuji seznámení s obsahem Kodexu ochrany osobních údajů a s poučením o tom, jak firma PROFI spol.s.r.o. mé osobní údaje zpracovává, o svých právech, o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat pro jednotlivé účely.

Partneři

Yescard     Alpenverein  ahrcr_logo-cs BLUE.jpg   Olomouccard  Yeseniky   kudyznudy  Olomoucký kraj  Jesenicke navraty  logo-h.png Visa_Brandmark_Blue_RGB_2021.png mc_symbol_opt_73_3x.png GooglePay   ApplePayEU MPO bar.ces.poz.jpg